پشتیبانی

تصویر عالی

کنترل پشتیبانی

بی تردید می دانید که پشتیبانی یک ماهیت چندگانه ای خدمات سخت افزاری و نرم افزاری است و هر خدمتی نیز از هرگونه اشکال و خطایی در ظاهر، کد، عملکرد و... عاری نیست. آزمون کنترل خدمت به فرایند ارزیابی یک خدمت به منظور اطمینان از عملکرد صحیح آن در رویدادهایی مختلفی و در دوره استفاده از آن، گفته می شود.به عبارت دیگر پیدا کردن ایرادات احتمالی یک خدمت در حین ثبت، رسیدگی، پیگیری، ارجاع و ارایه و تکمیل برای عملکرد درست، صحیح و بهینه آن در طول استفاده از آن است. هر چقدر خدمت بتواند با رویدادها مختلف به صورت مطلوب تر و قابل پذیرش تری چه از نظر عملکرد و چه از راحتی کاربر داشته باشد می‌توان انتظار داشت دارای عملکرد بهتری می‌باشد.

خدمات پشتیبانی
بیشتر ببینید

کنترل پشتیبانی


آزمون عملكرد و کارایی

آزمون واسط كاربر

آزمون تحمل بار

آزمون امنیت

آزمون تحمل خرابی

آزمون پشتیبانی

آزمون به روز رسانی

آزمون بازیافت

تکنولوژی های ما جهت خدمات پشتیبانی


پشتیبانی
error: محتوای محافظت شده !