مرکز ویپ اکاتل

ویپ ایرانی

محصول ایرانی VoIP

سامانه های تلفنی سنتی اغلب از یک یا دو زوج سیم اختصاصی جهت برقراری ارتباط بین تلفن کاربر و مرکز تماس استفاده می نمایند. در سامانه های تلفنی مبتنی بر VoIP ارتباط از طریق بستر شبکه موجود صورت می پذیرد. تلفن های به کار رفته در این سامانه ها امکان اتصال مستقیم به زیر ساخت شبکه را دارند و از طریق آن با مرکز تلفن خود ارتباط برقرار می نمایند.اغلب تلفن های IP دارای دو درگاه شبکه هستند تا بتوان از یکی برای ارتباط با زیرساخت شبکه و از دیگری برای اتصال رایانه کاربر استفاده نمود. در این صورت نیاز به نود اضافه در سویچ و کابل کشی مستقل برای تلفن یا رایانه نیست. مرکز تلفن سامانه تلفنی مبتنی بر IPمی تواند به صورت نرم افزاری بر روی یک یا چند سخت افزار (سرور) پیاده سازی شود. از مزایای این ویژگی امکان فراهم نمودن یک مرکز پشتیبان برای سامانه تلفنی است تا در صورت از کار افتادن مرکز اصلی مرکز دیگری جایگزین شود.

 

با توجه به ماهیت نرم افزاری مرکز تلفن، امکان پیاده سازی طیف بسیار گسترده ای از امکانات وجود خواهد داشت. برخی از این قابلیت ها به شرح زیر می باشند:

صندوق
منشی
محدودیت
صف تماس
اپلیکیشن
فکس
محدودیت
سامانه تخصصی ویپ
گزارش
بازرسی
پیجینگ
کنفرانس
نوبت دهی
مانبتورینگ
مکالمات

برتری های اکاتل:

برتری های اکاتل
برتری های اکاتل
برتری مای اکاتل
برتری های اکاتل
برتری های اکاتل
برتری های اکاتل
برتری های اکاتل
برتری های اکاتل
برتری های اکاتل
error: محتوای محافظت شده !